Αρχική
ΑρχικήΠροϊόνταΣυνεργάτεςΈργαΔιαφήμισηDownloadsΕπικοινωνία

?????????? ??????????????

Η εταιρε??α Α. ΜΑΛΛΙΟΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε δραστηριοποιε??ται στον σχεδιασμ?? και στην παραγωγ?? ηλεκτρικ??ν φωτιστικ??ν σωμ??των καθ??ς και στο εμπ??ριο ηλεκτρολογικο?? υλικο?? για πλο??α. Με το εξειδικευμ??νο και καλ?? εκπαιδευμ??νο προσωπικ?? της, καθ??ς και με την συνεχ?? παρακολο??θηση της τεχνολογικ??ς αν??πτυξης, ??χει πετ??χει τους στ??χους της, τ??σο στην Ελληνικ?? ??σο και στην Ευρωπαïκ?? αγορ??. Η πορε??α της εταιρε??ας μας χαρακτηρ??ζεται με δυναμικ?? ??νοδο, ??στε σ??μερα να κατατ??σσεται στις μεγαλ??τερες επιχειρ??σεις του κλ??δου.

Με την τεχνογνωσ??α και την πε??ρα στις ιδια??τερες απαιτ??σεις του φωτισμο?? των πλο??ων, παρ??χουμε αποτελ??σματα που χαρ??ζουν ξεχωριστ?? αισθητικ??.

Η εταιρε??α μας παρ??χει ολοκληρωμ??νες λ??σεις στο φωτισμ?? καθ??ς κα στο ηλεκτρολογικ?? υλικ??. Παρ??γουμε φωτιστικ?? σ??ματα υψηλ??ς ποι??τητας και αισθητικ??ς για εξωτερικο??ς χ??ρους (καταστρ??ματα, γκαρ??ζ, μηχανοστ??σια) αλλ?? και για εσωτερικο??ς χ??ρους (σαλ??νια, καμπιν??ς,W.C, διαδρ??μους ) κτλ.

Απ?? το 2009 προστ??θηκε στην παραγωγ?? μας η κατασκευ?? ορειχ??λκινων φωτιστικ??ν σωμ??των και ηλεκτρολογικο?? υλικο?? που βασ??ζεται στις απαιτ??σεις της αγορ??ς.

Η εταιρε??α μας χρησιμοποιε?? για την παραγωγ?? των προ????ντων της ??ριστης ποι??τητας πρ??τες ??λες με τα αν??λογα πιστοποιητικ??. Επ??σης ??χει πιστοποιηθε?? με το πρ??τυπο ISO 9001 καθ??ς δ??νει προτεραι??τητα τ??σο στην ποι??τητα των προ????ντων της, ??σο και στην ??ριστη διαχε??ριση της.

Συνεχ??ζουμε να επεκτε??νουμε την γκ??μα των προ????ντων μας στοχε??οντας στην καλ??τερη εξυπηρ??τηση ακ??μα και για τους πιο απαιτητικο??ς πελ??τες μας. Οι μεγαλ??τερες ελληνικ??ς και ξ??νες ναυτιλιακ??ς εταιρε??ες μας ??χουν εμπιστευτε?? και ??χουν εξοπλ??σει τα πλο??α τους με τα δικ?? μας προ????ντα.

??λα τα φωτιστικ?? σ??ματα της παραγωγ??ς μας ε??ναι κατασκευασμ??να, ελεγμ??να και δοκιμασμ??να σ??μφωνα με το πρ??τυπο της Ε.Ε. και φ??ρουν σ??μανση ασφαλε??ας CE.

Λ??γω των μακροχρ??νιων επιτυχημ??νων συνεργασι??ν με Ελληνικ??ς και ξ??νες αξι??πιστες εταιρε??ες, οι τιμ??ς μας διατηρο??νται σε ανταγωνιστικ?? και χαμηλ?? επ??πεδα με στ??χο τις πιο επικερδε??ς προσφορ??ς για τους πελ??τες μας.

Χορμοβίτου 144
Χορμοβίτου 144, 185 44, Πειραιάς  -  Τηλ. 210-40.82.208-9  -  Fax: 210-46.20.888